Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció
2013-06-19 09:45

Alapszabály

|

A Széchenyi Társaság Alapszabálya

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§. A Társaság neve és székhelye

1. A Társaság neve: Széchenyi Társaság (továbbiakban Társaság)

2. A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 17.

3. A Társaság országos szervezetű jogi személyként, az egyesületi törvényeknek megfelelően működik. .

4. A Társaságot a Fővárosi Bíróság 1220 sz. alatt nyilvántartásba vette 1990.02.12.

2. §. A Társaság célja és feladatai

1. A Társaság célja, hogy Széchenyi István szellemi örökségéhez híven, világnézetre és pártállásra tekintet nélkül munkálkodjék Magyarország, a nemzet felemelkedéséért, szellemi, erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes magyarság érdekeit.

Célja továbbá Széchenyi István életútjának, sokoldalú tevékenységének megismerése,
megismertetése, méltó megőrzése a szaktudományok széleskörű művelésével is.

2 .A megfogalmazott célokat szem előtt tartva a Társaság az országgyűlési képviselő állítását és támogatását, tevékenységéből kifejezetten kizárja.

3. A Társaság céljait különösen a következő feladatok elvégzésével kívánja megvalósítani:
- előadásokat, konferenciákat, társadalmi összejöveteleket szervez, részt vesz bel- és külföldi rendezvényeken,
- magyar és idegen nyelvű kiadványokat tesz közzé és művészi alkotások létrejöttét segíti elő,
- kutatja Széchenyi István életútját, valamint közéleti tevékenységét, évfordulók, megemlékezések megtartását szervezi és ajánlja, ezzel kapcsolatos anyagokat összeállítja,
- túrákat szervez és ajánl Széchenyi életének, működésének színhelyeire, ezzel is segítve szülőföldhöz való kötődést,
- alapítványokat kezdeményez, kulturális pályázatokat hirdet és létesítményeket támogat,
- részt vesz feladatainak megvalósítását szolgáló gazdasági tevékenységben ill. ilyet kezdeményez.

II. A TAGSÁGI VISZONY

3. § A Társaság tagjai

l. A Társaság tagja lehet bárki, akit Magyarország történelme, haladó hagyományai és elsődlegesen Széchenyi István munkássága érdekel, aki a Társaság céljaival egyetért, elfogadja Alapszabályát, valamint vállalja a Társaság tevékenységében való részvételt és a tagdíj rendszeres befizetését.

2. A Társaságnak jogi személyek, ill. jogi személyiség nélküli társulások is tagjai lehetnek, jogaikat meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják.

3. A Társaságnak alapító, örökös, valamint tiszteletbeli tagjai is lehetnek.

4. §. A tagsági viszony keletkezése

l. A tagfelvételi kérelmet (belépési nyilatkozat) két tag ajánlásával az elnökséghez lehet benyújtani. A tagfelvételi kérelem elutasítása ellen fellebbezést lehet benyújtani a Közgyűléshez.

2. A tagokról és a tagdíjbefizetésekről nyilvántartást kell vezetni.

5. §. A Tagsági viszony megszűnése

l. A tagsági viszony megszűnik:
- A tag kilépésével (a kilépés napján).
- A tag halálával, ill. a jogi személy megszűnésével (a halál, ill. a megszűnés napján
- A tagsági viszony törlése esetén.

2. Az Elnökség törölheti a tagsági viszonyát annak:
- aki több mint egy évi tagdíjhátralékban van és azt ismételt felszólításra sem fizeti meg,
- aki a Társaság Alapszabályát súlyosan megsérti.

A törlést, ill. a kizárást kimondó határozat ellen a tag fellebbezést nyújthat be a Közgyűlésnek. A soron következő Közgyűlés dönt a tagsági viszonyt illetően. Addig az Elnökség felfüggesztheti a tagsági viszonyt.

6. §. A tagok jogai

l. A tag szavazati joggal részt vehet a Társaság közgyűlésén. Minden tagnak egy szavazati joga van.
Jogosult részt venni a tagozatok, ill. a szakosztályok munkájában.

2. A tag jogosult rendszeres tájékoztatást kapni a Társaság tevékenységéről és jogosult részt venni a Társaság által szervezett valamennyi rendezvényen, azokon véleményének hangot adni, javaslatot tenni.

7. §. A tag kötelezettségei

l. A tag köteles betartani a Társaság Alapszabályát.

2. A tag köteles a társasági tagdíjat befizetni. Az éves tagdíj befizetése - a belépés időpontjától függetlenül - a belépést követő 30 napon belül, ill. minden év március 1-ig esedékes. A tagsági díj összegét a közgyűlés állapítja meg.

8. §. Pártoló tag

l. A Társaság pártoló tagja lehet minden bel- és külföldi jogi- és magánszemély; a pártoló ragra a rendes tag jogai vonatkoznak az alábbi eltérésekkel:
- a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt
- tisztségre nem választható
- tagdíjat a felajánlott összegben fizet, ill. a pártoló tag és a Társaság közötti viszonyt külön megállapodás rögzíti.

9. §. Tiszteletbeli tag

l. Az Elnökség tiszteletbeli tagnak veheti fel azokat, akik a Széchenyi kutatás, illetve Széchenyi emlékének megőrzésében a Társaság működésének elősegítésében kimagasló érdemeket szereztek.

2. A tiszteletbeli tagok a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt és nem kötelesek tagdíjat fizetni.

3. A tiszteletbeli tagok jogosultak a Társaság rendezvényein részt venni és a Társaság tevékenységéről rendszeres tájékoztatást kapni.

10. §. Alapító tag

Aki részt vett a Társaság megalakulásában.

11. §. Örökös tag

l. Aki a Társaság céljainak megvalósítását jelentős anyagi hozzájárulással támogatja.

2. Az örökös tagság elnyeréséről az Elnökség határozattal dönt.


III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

 

- Közgyűlés
- Elnökség
- Ellenőrző Bizottság
- Tagozatok, munkabizottságok
- Területi csoportok, (helyi Széchenyi Társaságok)
- Titkárság, végrehajtó apparátus vagy iroda

12. § . Közgyűlés

l. A Társaság legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.

2. A Közgyűlés a Társaságot érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.

3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- A Társaság Alapszabályának elfogadása és módosítása.
- A Társaság elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, az elnökség tagjainak,
- Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása.
A választás három évre szól.
- Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának, valamint a munkatervnek és a költségvetésnek az elfogadása.
- A feloszlás, az egyesülés kimondása és a döntés a Társaság vagyonáról.

4. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, valamint akkor, ha ezt legalább a tagság egyharmada a cél megjelölésével kéri.
A Közgyűlést az Elnökség hívja vissza. A közgyűlésre 15 nappal korábban, a napirend, a hely és az időpont közlésével írásban kell meghívni a Társaság valamennyi tagját.
5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok fele jelen van.
A határozatképtelenség miatt, azonos napirenddel ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A meghirdetetthez képest az új napirendi pontot a közgyűlés többségének alapján lehet felvenni.

6. A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Az Elnökség tagjait (12 személy), az Ellenőrző Bizottság tagjait (3 személy), valamint az elnököt, az alelnököket (2 személy) és a főtitkárt titkosan választja.
A Társaság választott tisztségeinek betöltésére - a Társaság Elnöksége által felkért Jelölő Bizottság tesz javaslatot a közgyűlésnek. Minden tag jogosult a jelölőlistára személyi javaslatot tenni, a javaslatról a Közgyűlés dönt.

13. §. Elnökség

l. A két közgyűlés között a Társaság legfőbb szerve az Elnökség.
Tagjai: elnök, alelnökök, főtitkár, a közgyűlés által választott tagok, a területi csoportok vezetői és az elnökségi ülések állandó meghívottjai.
Elnökségi tag kiválása esetén, helyére az elnökség a létszámának 50%-ig új tagot kooptálhat, akit a soron következő közgyűlésnek kell megerősíteni.

2. Az elnökség szükség szerint munkája segítségére bizottságokat hozhat létre.

3. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
- az éves munkaterv és költségvetés elkészítése
- a saját és az apparátus tevékenységére vonatkozó szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása
- a tagdíjak megállapítása
- tiszteletbeli tagok választása
- tagozatok és területi csoportok beszámoltatása
- két közgyűlés között eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe

4. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer ülésezik. Az elnökség saját tagjaira kötelező határozatokkal szabja meg feladatait és a Társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

14. § Ellenőrző Bizottság

l. Az Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja.

2. Az Ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg az elnökség tagjai.

3. Az Ellenőrző Bizottság:
- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Társaság alapszabályszerű működését,
- ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, a Társaság pénzügyeit, gazdálkodását,
- kérelem esetén a tagfelvétellel és kizárással kapcsolatos határozatokat felülvizsgálja.

4. Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, munkájáról beszámol a közgyűlésnek.

15. § Tagozat

l. A Társaságban tagozatok és munkabizottságok működhetnek.

16. § Területi csoportok

A Társaság tagjai az elnökség egyetértésével - megfelelő létszám esetén területi csoportokat hozhatnak létre.
A területi csoportok a Társaság alapszabálya elveinek megfelelő működési szabályzat szerint önállóan szervezik és végezhetik munkájukat.
A területi csoport megalakulását és működési szabályzatát az elnökség hagyja jóvá.

17. § Titkárság

l. A Társaság ügyintéző szerve.
IV. TISZTSÉGVISELŐK

18. § A Társaság tisztségviselői

Elnökség tagjai
Ellenőrző Bizottság tagjai
Tagozatok, munkabizottságok vezetői
Területi csoportok vezetői

19. §
A tisztségviselők megbízatása megszűnik:
- lemondással,
- visszahívással (a választásra jogosult fórum döntése alapján),
- a tag halálával

20. § A Társaság elnöke

- irányítja a Társaság és Elnökség munkáját,
- képviseli a Társaságot más szervek előtt.

21. § A Társaság alelnökei

Irányítják a tagozatok munkáját, az elnök távollétében az Elnökség által felkért alelnök gyakorolja az elnöki jogkört.

22. § A Társaság főtitkára

Az elnökség ülései között folyamatosan intézi a Társaság ügyeit, eljár annak képviseletében,
- előkészíti az Elnökség üléseit,
- felel a Társaság szabályszerű gazdálkodásáért,
- gyakorolja a munkáltató jogokat.


V. A TÁRSASÁG VAGYONA

25. §.

A Társaság vagyonát:
- tagdíjak
- egyéb források (könyvek kiadása, állami támogatás, jogi személyek támogatása) és hozzájárulások,
- a Társaság tulajdonában álló ingók és ingatlanok,
- gazdálkodásból származó bevételek alkotják.


VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


26. §.

Mindazokban a kérdésekben, amelyekről jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv, az egyesületekre vonatkozó, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2008. szeptember 25.


                       Dr. Tóth József                         Dr. Rubovszky András
                              elnök                                       főtitkár

 

 

 

 

Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

Ehhez az íráshoz még nem érkezett hozzászólás.
További események »
Rovat legfrissebb hírei
 • Közgyúlés »
 • Szomorú szavak »
 • Közgyűlés - 2016 »
 • Elnökségi ülés - 16.02.22 »
 • Elnökségi ülés 15.12.07 »
 • Elnökségi ülés 15.10.26 »
 • Elnökségi ülés - 15.06.02 »
 • Közgyűlés - 2013 »
 • Néhány szó a Széchenyi Társaságról »
 • Elnökségi ülés - 15.03.02 »
 • Elnökségi ülés-15.01.12 »
 • Elnökségi ülés - 14.12.08 »
 • Elnökségi ülés 14.09.01 »
 • Kapcsolat a New-York-i Széchenyi Társasággal »
 • Mérlegbeszámolók »
 • Magunkról
  A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
   « 
   » 
  H K SZ CS P SZo V
  29 30 01 02 03 04 05
  06 07 08 09 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31 01
  Legfrissebb képtárak

  Közgyűlés-2016

  A SZT 2016 évi közgyűlésének képei

  Elnökségi ülés Lakitelken

  A Széchenyi Társaság kihelyezett elnökségi ülést tart Lakitelken a Népfőiskola Alapítvány területén 2013. május 13-án. Megtekintették a Népfőiskola kiállításait, a szoborparkot, az Emigrációs Gyűjteményt, Ferenc Béla fafaragó művész kiállítását, az Antológia Kiadó archívumát.
  Legyél körültekintő
  A Széchenyi Társaságnak semmi köze nincs a magát "Széchenyi István Civil Egyesület"-nek nevező "közösség"-hez. Javaslom mindenkinek, akit utóbbi szervezet megkeres, részére anyagi ellenszolgáltatás átutalása ellenében különféle előnyöket kínál, legyenek előrelátóak és óvatosak.