Széchenyi ismereti adatbázisok
Felhasználónév: Jelszó:
Regisztráció
2013-03-24 21:02

Fehér foltok a Széchenyi-életműben

|
A Széchenyi Alapítvány "Fehér foltok a Széchenyi-életműben" címmel tudományos konferencia szervezésére adott be a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Kollégiunához 2013. évre szakmai pályázatot.
Nem közismert, hogy a Széchenyi-életmű feldolgozottsága korántsem teljes. A kutatókat, a felfedező hajlamúakat ingerlik a járatlan utak, a térkép fehér foltjai, mégis, talán a Széchenyi-életmű nagysága, és a körülményeink miatt a feltáró munka megszakadt.

Fehér foltok a Széchenyi-életműben

című konferencia pályázati anyaga

 

E témában egy tudományos konferencia megszervezésre már 2012-ben is adtunk be pályázatot. Tekintettel arra, mivel a véleményünk szerint ez a Széchenyi-kutatás legégetőbb mai feladata, nem adhatjuk fel elutasítás miatt a programot. Az elutasítás nem szünteti meg a fehér foltokat. Ezért 2013-ba is tervezzük a konferencia megszervezését, és ha - bármilyen forrásból - a tervezett költség (1.700.000 Ft.) rendelkezésre fog állni, akkor megszervezzük a konferenciát.

Most még csak a konferencia koncepciójáról beszélünk, a szervezést a források biztosításá után kezdhetjük el.


A konferencia indokoltsága, célja
1987-es alapításakor a Széchenyi Alapítvány egyik fő feladatának Széchenyi emlékének megőrzését, és életének, munkáinak megismertetését, népszerűsítését, ezen egyéni és közösségi törekvések összefogását tűzte ki feladatul. 25 éves működés után is hisszük, hogy fontos a múlt kiemelkedő alakjainak bemutatása, életművüknek például állítása, a társadalom mind szélesebb köreiben – kiemelten az ifjúsággal – megismertetni Széchenyi tevékenységének indító okait, jellemét, életútját. Ezen ismereteket, gondolatokat a Széchenyi által írt művek közvetítik a leghitelesebben. Tapasztalatunk szerint a Széchenyi-ismeret hatékonyan segítheti a mai ember boldogulását például azáltal is, hogy ennek birtokában jobb döntéseket tudunk hozni.


Nem közismert, hogy a Széchenyi-életmű feldolgozottsága korántsem teljes. A kutatókat, a felfedező hajlamúakat ingerlik a járatlan utak, a térkép fehér foltjai, így mi is feladatunknak érezzük, hogy foglalkozzunk a témával. A Széchenyi-életműben számos fehér folt található még, annak ellenére is, hogy talán – személyhez kötődően – Széchenyinek van a legnagyobb irodalma. Csak a legfontosabb hiányokat tekintve: a Naplók több mint fele nincs lefordítva magyarra, a leveleinek jelentős része (százas nagyságrendben) nincs számba véve, nincsenek kiolvasva a gótbetűs kéziratokból, ebből következően nincs magyarra lefordítva, és mindezekből következően hiányzik a Széchenyi-levelezés kritikai kiadása. Bár hatalmas gróf Széchenyi István írott életműve, mégis a fentiek miatt a nemzet adósa még Széchenyinek.


Minimum feltételnek tekintjük, hogy a legnagyobb magyar írott életműve mindenki számára elérhető, megismerhető legyen. Sokan, sokat tettek Széchenyi halála óta az elmúlt 153 évben ennek érdekében, viszont az elmúlt húsz évben az írott életmű feltáratlan részeire program, kutatás nem irányult, illetve pár igen jelentős kivételtől eltekintve az 1940-es évek közepén a Széchenyi-életművet feltáró program megakadt. Mára már olyan helyzet alakult ki, hogy nincs a magyar történelem-tudományban olyan kutató, aki megfelelne például a Széchenyi-levelek kiolvasásához szükséges hármas feltételnek. (Egyrészt bírni kell a 19. század első felének bécsi német nyelvjárását, másrészt ismerni kell Széchenyit, a teljes életművét, és harmadrészt a gótbetűs írásmódot – a Széchenyi-kézírást.)


Hálás-e az utókor? A legnagyobb magyar életművét tekintve a mai legfontosabb feladatként az írott életmű leltározását tartjuk és határozzuk meg. Mi az, ami feldolgozott és mi az, ami részben, vagy egészben feldolgozatlan? Ezért 2013 őszére konferenciát szervezünk történészek, kutatók, egyetemek, civil szervezetek és Széchenyi-tisztelő érdeklődők bevonásával. Több éves, akár évtizedes időtartamú is lehet a fehér foltokat megszüntető munka az igénybe vehető erőforrások függvényében, de meg vagyunk győződve arról, hogy e feladat számbavétele küszöbfeltétele a további munkának.


A konferencia fontosságát azzal is markírozzuk, hogy a Széchenyi által képviselt értékek – természetesen más fontos tényezőkkel együtt – páratlan fejlődést indítottak el a magyar gazdaságban, tudományban, amely utak – mutatis-mutandis – jelenthetnek a mai magyarságnak példát. A 20-dik század első felében elindított klebelsbergi program folytatásának is tekinthető a törekvésünk, hogy a Széchenyi-életmű teljessé válhasson. A Széchenyi-életmű fehér foltjainak megszüntetése hosszú, jól elrendelt munkát igényel.

 

Lehetséges, hogy sokan megriadnak a feladat nagyságától, a feltételek hiányától, de legalább tegyünk kísérletet arra, hogy felmérjük, milyen feladatok állnak előttünk, és azok teljesítése milyen forrásokat, eszközöket, eljárásokat igényelnek. A konferenciával térképet és benne utakat szeretnénk a szakma jeles képviselőivel kijelöltetni. Szeretnénk megosztani azokat a tapasztalatokat és módszereket is, amelyeket Széchenyi-levelek kiolvasására szervezett tanfolyamon szereztünk.

Talán ösztöndíjak kellenek, hogy az egyetemek e célból kiképezzenek pár kutatót, talán mecénásokat kell keresni a finanszírozáshoz stb. Mindezeket fontosnak, aktuálisnak, megbeszélendőnek tartja a Széchenyi Alapítvány.


A konferenciának súlyt adva Zárónyilatkozatban foglaljuk össze a konferencia megállapításait, ajánlásait. A fehér foltok megszüntetésére irányuló program inspirálhatja a kutatókat, történészeket, egyetemeket és izgalmas feladatokat adhat történész és német szakos hallgatóknak is.

 

 

A projekt tevékenységeinek bemutatása
A konferencia szervezését és megvalósítását a Széchenyi Alapítvány a Széchenyi-életművet gondozó, országos intézmények (pl. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Országos Levéltár), valamint egyetemek, tudományos műhelyek, a Széchenyihez kapcsolódó civil szervezetek (Országos Széchenyi Kör, Széchenyi Társaság) segítségével, és számos önkéntesünk bevonásával tervezzük.


A konferencia szakmai előkészítését történészekből, gyűjteményi szakemberekből álló Előkészítő Bizottság végzi. A bizottság tervezett tagjai: Körmendy Kinga, Stégerné Tusa Cecília, Velkey Ferenc, Fónagy Zoltán, Simon V. Péter, Mázi Béla, Horváth Attila, Buday Miklós.


A "Fehér foltok a Széchenyi-életműben" című konferencia témakörei
I. Tényhelyzet bemutatása, az életműtérkép fehér foltjainak meghatározása, körülhatárolása (4-5, egyenként kb. 25 perces előadás a Széchenyi-életmű fő csoportjai szerint).
II. Feladatok megfogalmazása, gyakorlati, végrehajtási elveinek fő szempontjai, lehetséges módszerek bemutatása (5, egyenként kb. 20 perces előadás)
III. Kerekasztal beszélgetés, Zárónyilatkozat (egyetértés, ügypártolás, civil támogatás, együttműködés) aláírása.

A konferencia résztvevőinek számát 100-120-ra tervezzük.


A projekt három fő feladatcsoportból áll:
- A konferencia szakmai előkészítése, amelyet az Előkészítő Bizottság végez, illetve irányít, valamint
- a konferencia lebonyolítása, amelyre az Előkészítő Bizottság felügyelete mellett konferenciaszervező céget tervezünk igénybe venni.

- A projekt részét képezik még a konferencia lezárását követő befejező tevékenységek (adminisztrációs, gazdasági, dokumentációs munkarészek)


Különös tekintettel arra a körülményre, hogy a Széchenyi-életmű legjobb ismerői lesznek a konferencia előadói és a kerekasztal résztvevői, különösen fontos, hogy a konferenciát, annak tartalmát mennél több Széchenyi-tisztelő megismerhesse. Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy a Széchenyi Fórum.hu portálon keresztül élő közvetítést adunk a teljes konferenciáról. Így az érdeklődő Széchenyi-tisztelő személyek földrajzi helytől függetlenül részesei lehetnek a programnak. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a konferenciával online kapcsolatban lévők észrevételeit a konferencia is megismerhesse, illetve a kérdéseiket az előadók megválaszolhassák.


A konferenciától elvárt eredmény
Fel kell hívni a kultúrpolitika, a kapcsolódó tudományterületek és közvélemény figyelmét arra, hogy a Széchenyi-életmű feldolgozása még nem fejeződött be. A teljes Széchenyi-életmű feldolgozásának igénye régi. Az átfogó feldolgozás a múlt század húszas éveiben a klebelsbergi kulturális program keretében elkezdődött, kiemelkedő eredményeket hozott többek között Károlyi Árpád, Viszota Gyula és Bártfai Szabó László munkálkodása, de 1944-ben ez a program megakadt.


A Széchenyi-életmű hatalmas, áttekintése – a teljes feldolgozottság hiányában - korlátos.
A konferencia célja, hogy a Széchenyi-életművet kezelő intézményekkel, a szakirányú képzést folytató egyetemekkel és kutató intézetekkel a Széchenyi-életművet legjobban ismerő személyekkel körvonalazzuk az életmű fehér foltjait, felmérjük a feltárásukhoz szükséges tennivalókat, vagyis: bemutassuk a legnagyobb magyar életművével kapcsolatban a nemzet adósságát.
Ennek megszüntetése érdekében a konferencia utolsó részében a Zárónyilatkozat elfogadására kerül sor, amely az intézmények, kutatók, történészek egyetértését, törekvését, ez irányú lobbi-tevékenységét, a civil hátteret, általánosságban az együttműködés formáit és tartalmát hivatott keretbe foglalni.


A Zárónyilatkozat elfogadását e dokumentum ünnepélyes aláírása követi.
A későbbiekben pedig a Zárónyilatkozat megállapításai és ajánlásai szerint arra kisebb és nagyobb ívű programok épülhetnek, amelyek fokozatosan csökkenthetik a fehér foltokat a Széchenyi-életműben.


A projekt milyen hagyományokat teremt

A konferencia lehetőséget teremt arra, hogy átfogóan látható váljon a Széchenyi-életmű, és benne a feldolgozatlan részek. Az említett fehér foltok hatalmas területet ölelnek fel, amelyek megszüntetése sok erőforrást, időt, és sok kutatót igényel. A Széchenyi Alapítvány – a tapasztalataira építve – a hagyományosnál hatékonyabb módszert kíván ajánlani e nagy mennyiségű filológiai munkához. Az eljárást hasonlíthatjuk a nyersfordításhoz. Az alapmunkálatokat a civil társadalom tagjai – különös tekintettel a szakirányú egyetemek hallgatóira – el tudják végezni. A történészek, nyelvészek, levéltárosok és könyvtárosok ezekre építve hatékonyabban végezhetik tudományos munkájukat. Az interaktív kapcsolattartás a Széchenyi Fórum.hu portálrendszeren keresztül történhet. Kettős célunk van: méltó feladattal bevonni a civil társadalmat – különösen az ifjúságot – a kutatásba, ezáltal is növelve a Széchenyi-ismeretet, valamint elősegíteni a tudós társadalom szakmai munkáját, a fehér foltok felszámolását.

Pályázati kategória kódja NEA-KK-13-SZ-0490

 

 

Buday Miklós
elnök
Széchenyi Alapítvány

 

 

Nyomtatás
Hozzászólás beküldéséhez lépjen be felhasználónevével. Amennyiben még nem regisztrált felhasználó, itt regisztrálhat!

Bővebben kifejtené véleményét? Írását küldje el szerkesztőségünk e-mail címére.

hirdetés

Kommentek

budaymiklos 2013-04-09 12:15:25

Örömmel adok hírt arról, hogy a Fehér foltok a Széchenyi-életmûben c. 2013. évi szakmai pályázatunkat formai szempontból érvényesnek nyilvánították.
Fontos momentum lenne, ha e konferenciát õsszel megrendezhetnénk. Kérek mindenkit, hogy e cél érdekében lobbizzon akár döntéshozóknál, akár potenciális támogatóknál, hogy a konferenciát akkor is képesek legyünk lebonyolítani, ha semmit, vagy csak a töredékét kapjuk a szükséges összegnek.


Ezt a hozzászólást budaymiklos 2013-04-10 08:28:56-kor moderálta.

További események »
A Széchenyi-tisztelők eseménynaptára
 « 
 » 
H K SZ CS P SZo V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03
Legfrissebb képtárak

Előadás Kassán

2016. október 4-én Kassán a Rovás közösség házában tartott gróf Széchenyi István szellemi hagyatékáról előadást Buday Miklós a Széchenyi Alapítvány elnöke.

A Hitel mai magyar nyelven c. könyv sajtóbemutatója

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban 2016. március 29-én került sor gróf Széchenyi István: HITEL mai magyar nyelven” című könyv sajtóbemutatójára.