http://www.szechenyiforum.hu Nyomtatás
 
2013-06-19 09:45

Alapszabály

|

A Széchenyi Társaság Alapszabálya

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§. A Társaság neve és székhelye

1. A Társaság neve: Széchenyi Társaság (továbbiakban Társaság)

2. A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 17.

3. A Társaság országos szervezetű jogi személyként, az egyesületi törvényeknek megfelelően működik. .

4. A Társaságot a Fővárosi Bíróság 1220 sz. alatt nyilvántartásba vette 1990.02.12.

2. §. A Társaság célja és feladatai

1. A Társaság célja, hogy Széchenyi István szellemi örökségéhez híven, világnézetre és pártállásra tekintet nélkül munkálkodjék Magyarország, a nemzet felemelkedéséért, szellemi, erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes magyarság érdekeit.

Célja továbbá Széchenyi István életútjának, sokoldalú tevékenységének megismerése,
megismertetése, méltó megőrzése a szaktudományok széleskörű művelésével is.

2 .A megfogalmazott célokat szem előtt tartva a Társaság az országgyűlési képviselő állítását és támogatását, tevékenységéből kifejezetten kizárja.

3. A Társaság céljait különösen a következő feladatok elvégzésével kívánja megvalósítani:
- előadásokat, konferenciákat, társadalmi összejöveteleket szervez, részt vesz bel- és külföldi rendezvényeken,
- magyar és idegen nyelvű kiadványokat tesz közzé és művészi alkotások létrejöttét segíti elő,
- kutatja Széchenyi István életútját, valamint közéleti tevékenységét, évfordulók, megemlékezések megtartását szervezi és ajánlja, ezzel kapcsolatos anyagokat összeállítja,
- túrákat szervez és ajánl Széchenyi életének, működésének színhelyeire, ezzel is segítve szülőföldhöz való kötődést,
- alapítványokat kezdeményez, kulturális pályázatokat hirdet és létesítményeket támogat,
- részt vesz feladatainak megvalósítását szolgáló gazdasági tevékenységben ill. ilyet kezdeményez.

II. A TAGSÁGI VISZONY

3. § A Társaság tagjai

l. A Társaság tagja lehet bárki, akit Magyarország történelme, haladó hagyományai és elsődlegesen Széchenyi István munkássága érdekel, aki a Társaság céljaival egyetért, elfogadja Alapszabályát, valamint vállalja a Társaság tevékenységében való részvételt és a tagdíj rendszeres befizetését.

2. A Társaságnak jogi személyek, ill. jogi személyiség nélküli társulások is tagjai lehetnek, jogaikat meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolhatják.

3. A Társaságnak alapító, örökös, valamint tiszteletbeli tagjai is lehetnek.

4. §. A tagsági viszony keletkezése

l. A tagfelvételi kérelmet (belépési nyilatkozat) két tag ajánlásával az elnökséghez lehet benyújtani. A tagfelvételi kérelem elutasítása ellen fellebbezést lehet benyújtani a Közgyűléshez.

2. A tagokról és a tagdíjbefizetésekről nyilvántartást kell vezetni.

5. §. A Tagsági viszony megszűnése

l. A tagsági viszony megszűnik:
- A tag kilépésével (a kilépés napján).
- A tag halálával, ill. a jogi személy megszűnésével (a halál, ill. a megszűnés napján
- A tagsági viszony törlése esetén.

2. Az Elnökség törölheti a tagsági viszonyát annak:
- aki több mint egy évi tagdíjhátralékban van és azt ismételt felszólításra sem fizeti meg,
- aki a Társaság Alapszabályát súlyosan megsérti.

A törlést, ill. a kizárást kimondó határozat ellen a tag fellebbezést nyújthat be a Közgyűlésnek. A soron következő Közgyűlés dönt a tagsági viszonyt illetően. Addig az Elnökség felfüggesztheti a tagsági viszonyt.

6. §. A tagok jogai

l. A tag szavazati joggal részt vehet a Társaság közgyűlésén. Minden tagnak egy szavazati joga van.
Jogosult részt venni a tagozatok, ill. a szakosztályok munkájában.

2. A tag jogosult rendszeres tájékoztatást kapni a Társaság tevékenységéről és jogosult részt venni a Társaság által szervezett valamennyi rendezvényen, azokon véleményének hangot adni, javaslatot tenni.

7. §. A tag kötelezettségei

l. A tag köteles betartani a Társaság Alapszabályát.

2. A tag köteles a társasági tagdíjat befizetni. Az éves tagdíj befizetése - a belépés időpontjától függetlenül - a belépést követő 30 napon belül, ill. minden év március 1-ig esedékes. A tagsági díj összegét a közgyűlés állapítja meg.

8. §. Pártoló tag

l. A Társaság pártoló tagja lehet minden bel- és külföldi jogi- és magánszemély; a pártoló ragra a rendes tag jogai vonatkoznak az alábbi eltérésekkel:
- a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt
- tisztségre nem választható
- tagdíjat a felajánlott összegben fizet, ill. a pártoló tag és a Társaság közötti viszonyt külön megállapodás rögzíti.

9. §. Tiszteletbeli tag

l. Az Elnökség tiszteletbeli tagnak veheti fel azokat, akik a Széchenyi kutatás, illetve Széchenyi emlékének megőrzésében a Társaság működésének elősegítésében kimagasló érdemeket szereztek.

2. A tiszteletbeli tagok a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vehetnek részt és nem kötelesek tagdíjat fizetni.

3. A tiszteletbeli tagok jogosultak a Társaság rendezvényein részt venni és a Társaság tevékenységéről rendszeres tájékoztatást kapni.

10. §. Alapító tag

Aki részt vett a Társaság megalakulásában.

11. §. Örökös tag

l. Aki a Társaság céljainak megvalósítását jelentős anyagi hozzájárulással támogatja.

2. Az örökös tagság elnyeréséről az Elnökség határozattal dönt.


III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

 

- Közgyűlés
- Elnökség
- Ellenőrző Bizottság
- Tagozatok, munkabizottságok
- Területi csoportok, (helyi Széchenyi Társaságok)
- Titkárság, végrehajtó apparátus vagy iroda

12. § . Közgyűlés

l. A Társaság legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.

2. A Közgyűlés a Társaságot érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.

3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- A Társaság Alapszabályának elfogadása és módosítása.
- A Társaság elnökének, alelnökeinek, főtitkárának, az elnökség tagjainak,
- Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása.
A választás három évre szól.
- Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának, valamint a munkatervnek és a költségvetésnek az elfogadása.
- A feloszlás, az egyesülés kimondása és a döntés a Társaság vagyonáról.

4. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, valamint akkor, ha ezt legalább a tagság egyharmada a cél megjelölésével kéri.
A Közgyűlést az Elnökség hívja vissza. A közgyűlésre 15 nappal korábban, a napirend, a hely és az időpont közlésével írásban kell meghívni a Társaság valamennyi tagját.
5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok fele jelen van.
A határozatképtelenség miatt, azonos napirenddel ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül - határozatképes. A meghirdetetthez képest az új napirendi pontot a közgyűlés többségének alapján lehet felvenni.

6. A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Az Elnökség tagjait (12 személy), az Ellenőrző Bizottság tagjait (3 személy), valamint az elnököt, az alelnököket (2 személy) és a főtitkárt titkosan választja.
A Társaság választott tisztségeinek betöltésére - a Társaság Elnöksége által felkért Jelölő Bizottság tesz javaslatot a közgyűlésnek. Minden tag jogosult a jelölőlistára személyi javaslatot tenni, a javaslatról a Közgyűlés dönt.

13. §. Elnökség

l. A két közgyűlés között a Társaság legfőbb szerve az Elnökség.
Tagjai: elnök, alelnökök, főtitkár, a közgyűlés által választott tagok, a területi csoportok vezetői és az elnökségi ülések állandó meghívottjai.
Elnökségi tag kiválása esetén, helyére az elnökség a létszámának 50%-ig új tagot kooptálhat, akit a soron következő közgyűlésnek kell megerősíteni.

2. Az elnökség szükség szerint munkája segítségére bizottságokat hozhat létre.

3. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
- az éves munkaterv és költségvetés elkészítése
- a saját és az apparátus tevékenységére vonatkozó szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása
- a tagdíjak megállapítása
- tiszteletbeli tagok választása
- tagozatok és területi csoportok beszámoltatása
- két közgyűlés között eljár minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe

4. Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként egyszer ülésezik. Az elnökség saját tagjaira kötelező határozatokkal szabja meg feladatait és a Társaság érdekében kifejtett tevékenységét. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

14. § Ellenőrző Bizottság

l. Az Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja.

2. Az Ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek egyidejűleg az elnökség tagjai.

3. Az Ellenőrző Bizottság:
- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Társaság alapszabályszerű működését,
- ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, a Társaság pénzügyeit, gazdálkodását,
- kérelem esetén a tagfelvétellel és kizárással kapcsolatos határozatokat felülvizsgálja.

4. Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, munkájáról beszámol a közgyűlésnek.

15. § Tagozat

l. A Társaságban tagozatok és munkabizottságok működhetnek.

16. § Területi csoportok

A Társaság tagjai az elnökség egyetértésével - megfelelő létszám esetén területi csoportokat hozhatnak létre.
A területi csoportok a Társaság alapszabálya elveinek megfelelő működési szabályzat szerint önállóan szervezik és végezhetik munkájukat.
A területi csoport megalakulását és működési szabályzatát az elnökség hagyja jóvá.

17. § Titkárság

l. A Társaság ügyintéző szerve.
IV. TISZTSÉGVISELŐK

18. § A Társaság tisztségviselői

Elnökség tagjai
Ellenőrző Bizottság tagjai
Tagozatok, munkabizottságok vezetői
Területi csoportok vezetői

19. §
A tisztségviselők megbízatása megszűnik:
- lemondással,
- visszahívással (a választásra jogosult fórum döntése alapján),
- a tag halálával

20. § A Társaság elnöke

- irányítja a Társaság és Elnökség munkáját,
- képviseli a Társaságot más szervek előtt.

21. § A Társaság alelnökei

Irányítják a tagozatok munkáját, az elnök távollétében az Elnökség által felkért alelnök gyakorolja az elnöki jogkört.

22. § A Társaság főtitkára

Az elnökség ülései között folyamatosan intézi a Társaság ügyeit, eljár annak képviseletében,
- előkészíti az Elnökség üléseit,
- felel a Társaság szabályszerű gazdálkodásáért,
- gyakorolja a munkáltató jogokat.


V. A TÁRSASÁG VAGYONA

25. §.

A Társaság vagyonát:
- tagdíjak
- egyéb források (könyvek kiadása, állami támogatás, jogi személyek támogatása) és hozzájárulások,
- a Társaság tulajdonában álló ingók és ingatlanok,
- gazdálkodásból származó bevételek alkotják.


VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


26. §.

Mindazokban a kérdésekben, amelyekről jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv, az egyesületekre vonatkozó, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2008. szeptember 25.


                       Dr. Tóth József                         Dr. Rubovszky András
                              elnök                                       főtitkár